تصاویر

در این قسمت برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت توسعه نگار فرنام را مشاهده میکنید.

Project 1

بسکت بالای رک

Project 2

چیدمان رک

Project 3

Project 4

Project 5

Project 6

Project 7

Project 8

فهرست