طراحی و راه اندازی دیتا سنتر

اصول طراحی دیتا سنتر

مراحل مختلف فرآیند طراحی مرکز داده و راه اندازی دیتا سنتر که در ادامه ارائه میشود، هم در طراحی مرکز داده جدید قابل استفاده است و هم در گسترش مراکز داده موجود. در هر دو مورد فوق، لازم است که طراحی سیستم کابل کشی مخابرات، طرح فضا بندی سایت، طرح سیستم های الکتریکی، طرح معماری،HVAC، سیستم های امنیتی و سیستم های روشنایی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. فرآیند طراحی صحیح و کامل باید به صورت زیر باشد:

الف) نیازمندی های تجهیزات مخابراتی، فضا، برق و سیستم سرمایشی مرکز داده را در بالاترین ظرفیت تخمین بزند. سپس امکان گسترش آتی را برای سیستم و تجهیزات در طول عمر مرکز داده پیش بینی کند.

ب) لیست نیازمندی های فضا، برق، سیستم سرمایشی، امنیت، فیزیکی، بارگزاری کف، سیستم اتصال به زمین، حفاظت الکتریکی و دیگر امکانات و تسهیلات را به معماران و مهندسان ارائه کند. به لیست مذکور، نیازمندی های مرکز عملیات شبکه، جایگاه بارگیری، انبار و به ظور کلی همه فضاهای عملیاتی سایت و فضاهایی که به هر شکلی در پشتیبانی تسهیلات سایت دخیل هستند را بفزاید.

ج) طرح اولیه فضای مرکز داده با معمار و مهندسان هماهنگ شود و تغییرات لازم اعمال شود.

د) طرح فضابندی مشخص باشد که شامل تعیین محل اتاق های اصلی و فضاهای لازم برای اتاق ورودی کابل، ZDA، HDA،MDA و EDA می باشد. میزان برق و سرمایش و قابلیت تحمل کف مورد نیاز تجهیزات به مهندسان مربوطه مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد. لیست نیازهای بستر سازی مخابراتی نیز تهییه شود.

ه) طرح به روز شده، که در آن بسترهای مخابراتی، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در طرح فضابندی مرکز داده لحاظ شده است، دریافت شود.

و) سیستم کابل کشی مخابراتی بر اساس نیاز تجهیزات مستفر در مرکز داده، طراحی گردد.

راه اندازی دیتا سنتر

ارتباط فضاهای دیتا سنتر با دیگر فضاهای ساختمان

در شکل زیر فضاهای اصلی یک دیتا سنتر نمونه و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر و دیگر فضاهای بیرون از دیتا سنتر را نشان می دهد. این استاندارد زیرساخت مخابراتی و ارتباطی فاضاهای مرکز داده را نشان میدهد، که این فضا ممکن است اتاق کامپیوتر باشد یا هر یک از فضاهای جانبی که در پشتیبانی و نگهداری آن نقش دارند.

راه اندازی دیتا سنتر

ضرورت طراحی دیتا سنتر توسط متخصصان

مراکز داده برای تامین تعداد زیادی از کامپیوترها و تجهیزات ارتباطی طراحی می شوند. بنابر این لازم است از ابتدای کار متخصصان مخابرات و فناوری اطلاعات در فرآیند طراحی مرکز داده دخیل باشند و توسط نیروهای خبره عملیات راه اندازی دیتا سنتر انجام شود. طرح های مرکز داده علاوه بر نیازهای فضا، محیطی، همجواری و عملیاتی تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی، لازم است نیازهای فضا و بسترهای مخابراتی را نیز فراهم کند.

فهرست